Top

Retourneren en retourformulier

Retourneren

Ontvangen bestellingen retour sturen:

4. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2.       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3.       Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4.       Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

  1.       Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2.       Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Retour zending zonder rembours formulier worden niet geaccepteerd.

4.1 - Uitsluiting herroepingsrecht 
LET OP!
 de kraamcadeau's die Studio MYH verkoopt, worden gemaakt met persoonlijke gegevens zoals naam en geboortedatum.
Deze artikelen kunnen NIET RETOUR GESTUURD WORDEN.

Is de klant toch niet tevreden met de deze bestelling? Dan kan de klant contact opnemen met Studio MYH zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden.
Bij de kraamcadeau's wordt dan ook geen retourpremie meegestuurd in de verpakking.

In het bestel schema word gevraagd om akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarde van Studio MYH.
Lees deze goed door voordat je iets bestel!
Zodra je een artikel besteld heb ga je akkoord met deze voorwaarden

Ruilen of retourneren kan niet als:
- De artikelen gebruikt zijn of gewassen
- De bestelling een maatwerk-product is (kraamcadeaus)
- De retourzending niet via het retourformulier op de site wordt aangekondigd bij Studio MYH. (Dit geldt alleen voor klachten.)

4.2 Kosten in geval van herroeping
  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van Studio MYH
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden


Heb je een klacht 

Neem dan eerst contact op via infostudiomyh@gmail.com 
of stuur je klacht via dit formulier.
Binnen 24 uur wordt er contact met je opgenomen.
@